ZAGRODA - MUZEUM WSI MARKOWA

Towarzystwo Przyjaciół Markowej

Informacja o wyborze oferty  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na 
prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem substancji zabytkowej, przywróceniem wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego z czasów II wojny światowej chałupy Szylarów oraz remont zachowawczy poszycia dachowego budynku zabytkowego Spichlerz - Sołek w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa

strona 1

strona 2

Zapytanie ofertowe na prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem substancji zabytkowej, przywróceniem wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego z czasów II wojny światowej chałupy Szylarów oraz remont zachowawczy poszycia dachowego budynku zabytkowego Spichlerz-Sołek w Zagrodzie - Muzeum Wsi Markowa

zapytanie ofertowe - skan dokumentu

załącznik nr 1 - Oferta

załącznik nr 2 - Wzór Umowy

załącznik nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

załącznik nr 4 - Przedmiar robót

załącznik nr 5 - Projekt budowlany na wymianę pokrycia Spichlerza-Sołka

Decyzja Starosty Powiatu Łańcuckiego - Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę

Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą poszycia 

załącznik 6 - Program konserwatorski 

Decyzja Podkarpackiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na wykonanie prac konserwatorskich związanych z chałupą Szylarów

załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe " Remont zachowawczy poszycia dachowego budynków zabytkowych w Zagrodzie - Muzeum Wsi Markowa"

 

Informacja dotycząca otwarcia Budynku administracyjnego Zagrody - Muzeum w Markowej.

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Remont zachowawczy poszycia dachowego budynków zabytkowych w Zagrodzie - Muzeum Wsi Markowa" obiekt będzie czynny do celów ogłoszenia ofert w godzinach od 9.02.2018 - 27.02.2018 w godzinach od 8:00 - 14:00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).

Markowa 9.02.2018 r.

Prezes TPM Markowa

Maria Ryznar -Fołta

 

Wzór formularza oferty

Projekt umowy

Wzór wykazu robót

Przedmiary robót

Projekt budowlany zał. a

Projekt budowlany zał. b

Oświadczenie o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

Wykaz osób

Zapytanie ofertowe

Protokół z otwarcia ofert - 27.02.2018

Informacja o wyborze oferty - 28.02.2018